فیلتر (فومی )هوای بیرونی رنو شهاب گاز سوز / KAF25382

موجودی: در انبار

اتوبوس – رنو شهاب – ايلياد

FLEETGUARD: AF25382

BALDWIN : RS3728

DONALDSON: P780621

HENGST : E454L

ارتفاع :        ۵۵۵ میلیمتر

قطر بیرونی : ۳۱۰ میلیمتر

قطر درونی : ۱۸۰ میلیمتر

قطر سوراخ : ندارد

تعداد

در هر كارتن 1 عدد

مصارف ديگر فيلتر